Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA)

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door kwalitatieve eigenaardigheden of tekorten in sociale interactie, communicatie, verbeeldingsontwikkeling en betekenisverlening.  Daarenboven worden herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten geobserveerd.

Het doel van dit centrum bestaat erin personen met autismespectrumstoornissen de beste kansen te geven op een juiste diagnose, een functioneel bilan en een coördinatie van het hulpverleningsproces.  Op die manier wordt er gestreefd naar maximale integratie en autonomie.  Het centrum realiseert deze doelstellingen in nauw overleg met de patiënt, zijn gezin, de behandelende arts en andere professionelen die instaan voor de dagelijkse verzorging.

De multidisciplinaire aanpak staat centraal binnen de werking van dit centrum.

Doelgroep

Het centrum richt zicht tot kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een vermoeden van een autismespectrumstoornis. Het centrum heeft twee criteria om te kunnen inschrijven in het diagnoseprogramma:

 • je bent ingeschreven in een Belgisch ziekenfonds
 • er is een vermoeden van autisme en er is nog geen definitieve diagnose gesteld

Er is eveneens een criterium voor het inschrijven in het coördinatieprogramma nl dat 

 • je hebt een diagnose binnen het spectrum van autismestoornissen

Indien de diagnose niet in het RCA gesteld werd, dan dient de diagnose aan de hand van een attest aangetoond te worden.

Diagnoseprogramma

Het doel is enerzijds de evaluatie van beperkingen en vaardigheden op verschillende domeinen (taal, communicatie, motoriek, …) en anderzijds het autismespecifiek onderzoek. Door de verscheidenheid aan symptomen is een uitgebreid multidisciplinair onderzoek nodig om een correcte en betrouwbare diagnose te stellen.
Na een eerste consultatie bij een neuropediater wordt ingeschat welke specifieke onderzoeken noodzakelijk zijn en welke disciplines (psycholoog, ergotherapeut, kinesist, logopedist, maatschappelijk assistent) hierbij moeten betrokken worden.

Naast het kind, worden ook de ouders, de school en eventuele andere hulpverleners betrokken bij het diagnostisch proces. Aanvullend kan een school en/of thuisobservatie plaatsvinden.

Na het samenleggen van alle gegevens onder leiding van de arts worden de ouders opnieuw uitgenodigd voor het bespreken van de resultaten. Tevens worden adviezen voor aangepaste hulpverlening aangeboden.

Coördinatieprogramma

Na het stellen van de diagnose autisme blijft er nood aan professionele opvolging en gaat men het hulpverleningsproces opstellen en coördineren. Op vraag wordt aan het familiaal en sociaal netwerk de diagnose verder toegelicht.  Er wordt niet voorzien in dagelijkse behandeling of begeleiding.  Er is wel overleg mogelijk met het zorgnetwerk, de school, het revalidatiecentrum, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, enz.

Verloop onderzoek

Aanmelding

 • Ouders kunnen op eigen initiatief beroep doen op onze diensten
 • Kinderen kunnen doorverwezen worden door een huisarts / pediater /  externe hulpverlener / paramedici / revalidatiecentra / scholen / CLB (verwijsbrief is niet noodzakelijk, maar wenselijk)

Intakegesprek door onze neuropediater

 • Voorgeschiedenis en ontwikkeling van kind nagaan: taal, gedrag, motoriek
 • Reeds afgenomen testings inkijken
 • Concrete hulpvraag formuleren

Planning door coördinator

ouders informeren over:

 • wachttijd
 • geplande onderzoeken
 • praktische afspraken voor verder verloop
 • data testing(s)
 • plaats
 • betalingsvoorwaarden
 • annuleringsvoorwaarden

Afname van de mono- of multidisciplinaire testing

 • arts     
 • psycholoog    
 • kinesitherapeut    
 • ergotherapeut
 • logopedist 
 • Sociaal assistent
 • Dietist

Teamvergadering met de neuropediater en het multidisciplinair team

 • ouders en kind zijn niet aanwezig
 • bespreken van de resultaten
 • stellen van een diagnose
 • formuleren van adviezen naar begeleiding

Resultaatsgesprek door onze neuropediater

 • mondeling bespreken van de resultaten (diagnose) met de ouders
 • kind mag (niet verplicht) aanwezig zijn
 • adviezen geven naar mogelijkheden tot begeleiding
 • na het afronden van het gesprek worden de schriftelijke verslagen meegegeven

Opvolging

 • administratief   (vb. begeleiding vanuit VAPH)
 • noodzakelijke voorschriften in het kader van behandeling
 • attesten en gemotiveerde verslagen in het kader van de diagnose
 • aanvullende testen plannen in het kader van de verfijning van de diagnose
 • herevaluatie binnen bepaalde tijd voorzien
Praktische informatie ivm de testing

Coördinator Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen
coordinatieRCA@inkendaal.be
T 02 531 53 16

Elke dag telefonisch bereikbaar van 8 tot 12.30 uur.

Medisch secretariaat:
T 02 531 52 31

Wachttijden en onderzoeksmomenten vinden plaats in Revalidatieziekenhuis Inkendaal, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur.

Alle kosten verbonden aan het referentiecentrum gebeuren volgens de wettelijke bepalingen die door het RIZIV werden opgesteld.