Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen voert onderzoek uit bij baby’s en kinderen in functie van:

  • de detectie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, om vroegtijdig te kunnen ingrijpen en de gevolgen te beperken;
  • de diagnose van de ontwikkelingsstoornis;
  • de oriëntering van het kind en de begeleiding van het kind en zijn/haar omgeving.

Bijkomend doet het COS aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in functie van verdere studies over specifieke ontwikkelingsproblemen bij kinderen en de detectie van leemtes in de hulpverlening.

Doelgroep

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen richt zich tot Nederlandstalige kinderen (of kinderen die schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs) van 0 jaar tot einde 1e leerjaar met een:

  • hoog risico op een ernstige, al dan niet meervoudige ontwikkelingsstoornis of handicap (prematuren, dysmaturen, geboortetraumata, neurologische aandoeningen, genetische syndromen ...);
  • vermoeden of vaststelling van een ontwikkelingsstoornis (op basis van taal-, spraak-, leer-, gedrags-, contact- of motorische problemen) en bij wie multidisciplinair onderzoek aangewezen is;
  • mentale, motorische, sensoriële of meervoudige handicap, met nood aan grondig multidisciplinair onderzoek omwille van de complexiteit van de stoornissen of de blijvende onduidelijkheid betreffende de diagnose of de weerslag ervan op de verdere ontwikkeling van het kind.
Procedure

De eerste aanmelding gebeurt telefonisch op het nummer 02 531 53 15 (coördinator: Veronique Bouvoie), waarna een vragenlijst naar de ouders wordt opgestuurd om zo veel mogelijk informatie over het kind te verkrijgen, zodat de planning en het verloop van het onderzoek efficiënt kunnen gebeuren.

Zodra de ingevulde vragenlijst terug in ons bezit is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst.

Zes weken voor aanvang van de onderzoeken ontvangen de ouders een brief met het overzicht van alle afspraken.

Er wordt een dossierverantwoordelijke aangesteld, die het verloop van het multidisciplinair onderzoeksproces opvolgt en op de teamvergadering conclusies van alle disciplines bundelt.

Het besluit en advies van de teamleden wordt door de dossierverantwoordelijke met de ouders besproken.

Ter afronding wordt een multidisciplinair verslag opgemaakt, dat aan de ouders wordt bezorgd. Mits hun goedkeuring wordt het verslag digitaal gedeeld op een e-health platform (CoZo). We informeren tevens relevante professionals (kine, arts, logo, ...) dat het kind binnen het COS werd getest.

In overleg met de ouders en de doorverwijzers kan het aangewezen zijn een follow up-onderzoek of aanvullend medisch onderzoek uit te voeren.

Contact en afspraken

U kunt op twee manieren een afspraak maken:

  • Telefonisch: 02 531 53 15
  • Via e-mail: cos@inkendaal.be

De coördinator van het COS is bereikbaar op weekdagen, van 8 tot 12.30 uur.

Het COS consulteert in Revalidatieziekenhuis Inkendaal, in het UZ Brussel en in de Polikliniek Dilbeek (Oude Smidsestraat 64, 1700 Dilbeek).

Bekijk hier de brochure van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Brussel vzw