Uw rechten

De rechten van de patiënt zijn vastgelegd in de gecoördineerde Wet op de Patiëntenrechten van 22 augustus 2002. Deze wet ligt vast waar een beroepsbeoefenaar of zorgverstrekker zich aan moet houden en waarop een patiënt kan rekenen. Dit zorgt voor een duidelijke relatie tussen zorgverstrekker en patiënt.

In het kader van de wet op de Patiëntenrechten is er een ombudsdienst in Revalidatieziekenhuis Inkendaal waar u terecht kan voor alle klachten bij niet naleven van uw patiëntenrechten door de artsen, verpleegkundigen en andere personeelsleden van het ziekenhuis.

De patiëntenrechtenwet bepaalt dat u kan als patiënt een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger kan aanstellen.
De vertrouwenspersoon staat u bij en helpt u bij de uitoefening van een aantal van uw rechten. Een vertegenwoordiger handelt in uw naam en oefent al uw patiëntenrechten uit, wanneer u daartoe niet meer in staat bent (= onbekwame patiënt).

Om een vertrouwenspersoon aan te duiden bent u niet verplicht om een formulier in te vullen, maar het kan wel helpen om duidelijkheid te scheppen over uw situatie.
Een vertegenwoordiger duidt u aan met een schriftelijk, gedateerd mandaat dat specifiek geldt voor uw rechten als patiënt. Dit kosteloos mandaat wordt zowel door u als door uw vertegenwoordiger ondertekend. Zorg ervoor dat uw naasten weten dat dit mandaat bestaat en waar ze het kunnen terugvinden (vb. in het patiëntendossier bij de huisarts of bij de notaris).

De formulieren voor aanwijzing van een vertrouwenspersoon, van een vertegenwoordiger en voor herroeping van een vertegenwoordiger vindt u hieronder.

Als patiënt hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand worden verzameld. Deze aanvraag verloopt schriftelijk via het aanvraagformulier 'inzage en afschrift patiëntendossier' dat u hieronder vindt.

Download de Gids bij de wet op de patiëntenrechten.
Download de brochure over vertegenwoordiging en vertrouwenspersoon.
Download het formulier voor aanwijzing van een vertrouwenspersoon.
Download het formulier voor aanwijzing van een vertegenwoordiger.
Download het formulier voor herroeping van de aangewezen vertegenwoordiger.
Download het formulier voor inzage en afschrift van het patiëntendossier.
Bezoek de website van patientrights.
Protocol kinderziekenhuis

Een ziekenhuisopname is op zich een zeer ingrijpende gebeurtenis. Enerzijds wordt het kind plotseling onttrokken uit zijn vertrouwde omgeving. Anderzijds voelt het zich ziek waardoor omgevingsprikkels als extra bedreigend worden ervaren. Inkendaal telt heel wat jonge patiëntjes. Omdat wij zeer veel belang hechten aan het goede verloop van een opname onderschrijft het ziekenhuis het Handvest van de Rechten van de Gehospitaliseerde Kinderen, ook wel het Charter van het gehospitaliseerde kind van de European Association for Children in Hospital genoemd.

"Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel recht, en meer bepaald voor de kinderen" (UNESCO)

Dit handvest bestaat uit tien artikels:
 1. Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend.
 2. Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersoon altijd bij zich te hebben.
 3. Ouders worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind.
 4. Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind.
 5. Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandeling. Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken.
 6. Kinderen mogen niet op een specifieke volwassenenafdeling worden opgenomen. Alle kinderen van dezelfde leeftijds- en ontwikkelingsfase worden samengebracht voor het ondernemen van spelactiviteiten. Voor bezoekers bestaan er geen leeftijdsgrenzen.
 7. Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op een verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die rekening houdt met kinderen van alle leeftijdscategorieën.
 8. Het multidisciplinaire team is opgeleid voor de behandeling en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om de psychologische en emotionele behoeften van het kind en zijn familie op te vangen.
 9. Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen die onderling optimaal samenwerken.
 10. Kinderen hebben het recht om met respect en begrip benaderd en behandeld te worden. De privacy van elk kind moet worden gegarandeerd.
Uitgebreid protocol

U kan het protocol betreffende ons kindvriendelijk ziekenhuis op onze dienst 500 (Sp-Cardiopulmonair, kinderen) hier downloaden en uitgebreid nalezen.

Uw plichten

Verwachtingen naar u als patiënt

De relatie tussen een patiënt en een zorgverlener is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. De zorgverleners vragen ook uw engagement en verwachten:

 • dat u met de nodige aandacht en met het nodige respect de aanbevelingen en richtlijnen volgt
 • dat u uw zorgverleners duidelijk en volledig informeert, zodat een verantwoorde zorg en behandeling kan verstrekt worden
 • dat u de therapeutische afspraken inzake zorg en behandeling respecteert
 • dat u tijdens uw verblijf de afspraken respecteert inzake "inwendige orde", die onder meer in deze brochure zijn vermeld
 • dat u de nodige zorg draagt voor de infrastructuur en het ter beschikking gestelde materiaal
 • dat u, voor zover van toepassing, zorgt voor een tijdige betaling van de hulpverlening die u geniet
 • dat u de zorgverleners tijdig informeert wanneer u een bepaalde afspraak niet kunt nakomen

Rechtsverhoudingen en aansprakelijkheid

Ook de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken, zijn wettelijk geregeld. Zo is het ziekenhuis verplicht om aan de patiënt of zijn vertegenwoordiger informatie te geven over die rechtsverhoudingen. Het gaat daarbij om de beroepsbeoefenaars die onder de toepassing vallen van de patiëntenrechtenwet.

Rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars Aansprakelijkheid (KB 21.04.2007)

In revalidatieziekenhuis Inkendaal gelden volgende rechtsverhoudingen.

Artsen

Contractueel

nee

Ander (zelfstandig statuut / derden)

ja

ZH aansprakelijk

nee

Verpleegkundig/zorgkundig interimpersoneel

Contractueel

nee

Ander (zelfstandig statuut / derden)

ja

ZH aansprakelijk

nee

Verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden

Contractueel

ja

Ander (zelfstandig statuut / derden)

nee

ZH aansprakelijk

ja

Kinesitherapeuten

Contractueel

gedeeltelijk

Ander (zelfstandig statuut / derden)

gedeeltelijk

ZH aansprakelijk

enkel contractuelen

Apothekers

Contractueel

ja

Ander (zelfstandig statuut / derden)

nee

ZH aansprakelijk

ja

Overige (ergo, logo, dieet, ...)

Contractueel

ja

Ander (zelfstandig statuut / derden)

nee

ZH aansprakelijk

ja

Verdere informatie, algemeen of geïndividualiseerd, over de rechtsverhoudingen met de beroepsbeoefenaars en eventueel aansprakelijkheidsuitsluiting, kan bekomen worden bij de algemeen directeur op mondelinge of schriftelijke aanvraag.