U bevindt zich hier: Patient  >  Ombudsdienst  >  Opdrachten en bevoegdheden

Opdrachten en bevoegdheden

De medewerkers van revalidatieziekenhuis Inkendaal staan dagelijks klaar om u de beste zorgen te verlenen, u en uw familie bij te staan en uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast de zorgverleners, vervullen ook medewerkers van de ondersteunende diensten zoals administratie, keuken, schoonmaak, technische dienst, enz. hierin een belangrijke rol.

Ondanks ieders inzet, kan het toch gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt. In dit geval verdient het de voorkeur dat u dit onmiddellijk bespreekt met de betrokken ziekenhuismedewerkers en/of hun leidinggevende, zodat zij kunnen trachten om aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Mocht u dit geen voldoening schenken, of indien u hieraan de voorkeur geeft, kan u voor elke klacht of incident contact nemen met de ombudspersoon van het ziekenhuis.

Elke patiënt heeft wettelijk het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde ombudsfunctie als hij meent dat één van de patiëntenrechten overtreden is. De ombudspersoon zal u neutraal en onpartijdig te woord staan, zo nodig uw klacht of incident onderzoeken en behandelen, eventueel bemiddelen, en u informeren over uw rechten als patiënt. Hij/ zij staat ook open voor uw suggesties.

  1. De ombudspersoon moet vragen en klachten van de patiënt over de beroepsbeoefenaar voorkomen door de communicatie tussen beiden bevorderen.
  2. Hij bemiddelt bij de in punt 1 bedoelde klachten met het oog op het bereiken van een oplossing.
  3. Hij licht de patiënt in over de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een in punt 2 bedoelde oplossing.
  4. Hij verstrekt informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.
  5. Hij formuleert aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot een in punt 1 bedoelde klacht.

De ombudspersoon werkt, zoals de wet en het KB het voorschrijven, autonoom en onafhankelijk. Hij bekleedt een staffunctie en staat rechtstreeks onder de ziekenhuisdirecteur, zonder dat dit zijn onafhankelijkheid schaadt. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen over het bemiddelingsproces, maar heeft wel de plicht om de directie en het bestuur van het ziekenhuis te informeren over een klacht. Hij heeft, in de uitoefening van zijn functie, ongehinderd toegang tot alle personen die bij de klacht betrokken zijn en tot alle relevante gegevens.

De ombudspersoon is in de uitoefening van zijn opdracht gebonden door het beroepsgeheim voor alle informatie die hem wordt toevertrouwd en die hij in het kader van zijn opdracht heeft vernomen. Deze persoon zal een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht nemen en mag niet betrokken zijn geweest met de feiten en de perso(o)n(en) waarop de klacht betrekking heeft.

Elke bemiddeling en/of tussenkomst van de ombudspersoon is volledig kosteloos.

Download hier de brochure: Ombudsdienst - Huishoudelijk reglement
Download hier de brochure: Gids bij de wet op patiëntenrechten