U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw opname

Uw opname

Start (post)-COVID-19-eenheid en opnamebeleid tijdens coronacrisis

Het is duidelijk dat corona nog een hele tijd onze levens, en bij uitbreiding de werking van de ziekenhuizen en de organisatie van de zorg, zal beïnvloeden. Daarom hebben wij besloten om onze rol als revalidatieziekenhuis hierop af te stemmen en ons opnamebeleid vanuit die visie bij te sturen.

WIj starten vanaf donderdag 23 april met een (post-)COVID-19-eenheid, waar we onze expertise op het vlak van revalidatie zullen inzetten voor (post-)COVID-19-patiënten met revalidatienoden. Tegelijkertijd zijn ook nieuwe opnames mogelijk van patiënten met ongekende COVID-19-status, die viraal symptoomvrij zijn.

Voor beide doelgroepen is opname slechts mogelijk na de gekende schriftelijke aanvraag en na goedkeuring van de hoofdarts/ behandelend arts van het revalidatietraject en dit in functie van de beschikbare capaciteit op de afdeling. Het is onze betrachting u binnen de 48 u. na het indienen van de opname-aanvraag te berichten van een eventuele goedkeuring.

Meer uitleg over het beleid tijdens de coronacrisis en de (post-)COVID-19-eenheid vindt u hier.

 

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via onderstaande opnameformulieren. Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan onze opnamedienst via opname@inkendaal.be.

U komt van een ander ziekenhuis

Uw behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u werd opgenomen, dient een aanvraag te richten naar de hoofdgeneesheer van Inkendaal. U gebruikt hiervoor onderstaand aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis, één exemplaar voor de patiënt, één exemplaar voor het ziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met het doorverwijzend ziekenhuis of met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. U wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis.

Download het opnameformulier

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via dit opnameformulier. Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan onze opnamedienst.

U komt van thuis

Uw huisarts dient een aanvraag te richten naar de hoofdgeneesheer van ons revalidatieziekenhuis Inkendaal. U gebruikt hiervoor onderstaand aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. U wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis.

Download het opnameformulier

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via dit opnameformulier. Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan onze opnamedienst.

Opnameverklaring

Elk ziekenhuis is verplicht de patiënten (of hun vertegenwoordiger) een verklaring te laten ondertekenen dat zij vooraf kennis namen van de kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Deze opnameverklaring is opgesteld volgens een voorgeschreven model en wordt ingevuld en ondertekend in 2 exemplaren, één exemplaar voor de patiënt, en één exemplaar voor het ziekenhuis. De opnameverklaring en de toelichting ervan betreft de mogelijke supplementen en persoonlijke bijdragen in de verblijfskosten, de farmaceutische kosten, de erelonen, en informatie over andere diverse kosten die kunnen aangerekend worden.

Inkendaal hecht veel belang aan de betaalbaarheid van de zorg.

 • Alle geneesheren werken aan verbintenistarieven. Dit zijn vaste basisbedragen volgens de geldende Riziv-reglementering.
 • Er worden door de geneesheren geen ereloonsupplementen aangerekend voor patiënten die kiezen voor een éénpersoonskamer.
Opnameverklaring
Toelichting
Kamerkeuze

Afhankelijk van de beschikbaarheid op de verpleegeenheid waar u wordt opgenomen, kan u verblijven in een:

 • Eenpersoonskamer
 • Tweepersoonskamer
 • Gemeenschappelijke kamer

Het onthaal zal u vragen naar uw keuze, en de verpleegeenheid zal hiermee in de mate van het mogelijke rekening houden. Op bepaalde afdelingen is er slechts een beperkte beschikbaarheid van eenpersoonskamers en wordt er bij toewijzing rekening gehouden met de medische toestand van de patiënt. Indien u kiest voor een éénpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend per verpleegdag. De kamerkeuze kan ten allen tijde gewijzigd worden. Hiervoor wendt u zich tot de hoofdverpleegkundige.

Rooming-in

Inkendaal hecht veel belang aan het goede verloop van een opname. Daarom onderschrijven we het Handvest van de Rechten van de Gehospitaliseerde Kinderen. Dit impliceert dat ouders of een gemachtigd familielid het recht hebben om in te slapen bij hun gehospitaliseerd kind, op dienst 500. Telkens wordt de rooming-in beperkt tot 1 persoon
Doordat sommige van onze revalidanten langdurig worden opgevolgd, kan rooming-in ook uitzonderlijk van toepassing zijn voor +18-jarigen binnen een bepaald revalidatietraject. Dit is van toepassing op onze dienst 200.

Lees in deze folder de praktische informatie en kost van rooming-in.
Gegevens en documenten
voor uw inschrijving
 • Identiteitskaart (EID – Elektronische Identiteitskaart)
 • Voor kinderen: Kids ID, of, indien u nog geen Kids ID heeft, de EID van de titularis of een vignet van de mutualiteit
 • Telefoonnummer van familie of een contactpersoon
 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van uw huisarts en van eventueel al ingeschakelde thuiszorgdiensten
 • Heeft u een hospitalisatieverzekering: breng de documenten mee (bevestigingsbrief, verzekeringskaartje, enz.)
 • Bent u aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee het revalidatieziekenhuis een overeenkomst heeft (DKV, Van Breda en AXA/AG)? Dan doen wij voor DKV de aangifte zelf op vertoon van uw DKV-kaart. Voor Van Breda en AXA/AG dient de patiënt zelf binnen de 5 werkdagen een aangifte te doen. Enkel op vertoon van een schriftelijk akkoord kunnen wij de facturen doorsturen.
bij een arbeidsongeval - geen tussenkomst ziekenfonds
 • Naam en adres van de werkgever
 • Datum arbeidsongeval
 • Contactpersoon en adres van de verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen
 • Nummer van de verzekeringspolis en dossiernummer
 • Opgelet: Enkel op voorwaarde dat uw arbeidsongeval reeds erkend werd door de verzekering,  dient u deze gegevens  te bezorgen aan de opnamedienst van het ziekenhuis en dit binnen de 5 werkdagen na uw opname
voor een buitenlandse of Europese patiënt (werkzaam bij de Europese Commissie)
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • Formulier S2 of andere geldige garantieverklaring
voor uw behandelingen
 • Radiografieën van de laatste hospitalisatieperiode
 • Uitslagen van vorige onderzoeken
 • Lijst van de geneesmiddelen die u gebruikt
 • Verwijsbrief van uw (huis)arts
 • Eventuele richtlijnen van uw dieet
Heeft u een vraag over uw opname?

Contacteer de opnamedienst.