U bevindt zich hier: Patient  >  Hospitalisatie  >  Uw opname

Uw opname

Opnamebeleid tijdens derde golf coronacrisis

Het is duidelijk dat corona nog een hele tijd onze levens, en bij uitbreiding de werking van ziekenhuizen en de organisatie van de zorg, zal beïnvloeden. 

Om een zo veilig mogelijk opnamebeleid te garanderen, implementeren we de richtlijnen van Sciensano in ons screeningsbeleid. Ter voorbereiding van een nieuwe opname zal onze dienst Opname het verwijzend ziekenhuis daarom naar de covid- en vaccinatiestatus van de patiënt vragen. Nieuwe patiënten krijgen bij opname onmiddellijk een kamer toegewezen op de verpleegeenheid van het nodige revalidatietraject.

Voor beide doelgroepen is opname enkel mogelijk na de gekende schriftelijke aanvraag en na goedkeuring van de hoofdarts/behandelend arts en dit in functie van de beschikbare capaciteit op de triage-eenheid. Het is onze betrachting binnen de 48 u. na indiening van de opname-aanvraag een eventuele goedkeuring te melden.

Bij vragen contacteert u in eerste instantie onze opnamedienst (02 531 51 12). Indien nodig,  kunnen zij u doorverwijzen naar de hoofdarts of de directeur Patiëntenzorg.

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via onderstaande opnameformulieren. Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan onze opnamedienst via opname@inkendaal.be.

U komt van een ander ziekenhuis

Uw behandelend arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u werd opgenomen, dient een aanvraag te richten naar de hoofdgeneesheer van Inkendaal. U gebruikt hiervoor onderstaand aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis, één exemplaar voor de patiënt, één exemplaar voor het ziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met het doorverwijzend ziekenhuis of met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. U wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis.

Het opnameformulier wordt bij voorkeur per mail doorgestuurd naar opname@inkendaal.be.

Onze opnamedienst is bereikbaar voor alle verdere informatie op het nummer 02 531 51 12 en dit van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur (middagpauze kan variëren tussen 12 en 13 uur).

Download het opnameformulier

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via dit opnameformulier. 

Download checklist benodigdheden voor uw opname in Inkendaal

Deze checklist biedt een overzicht van de verschillende benodigdheden die u kan voorzien in functie van uw opname

U komt van thuis

Uw huisarts dient een aanvraag te richten naar de hoofdgeneesheer van ons revalidatieziekenhuis Inkendaal. U gebruikt hiervoor onderstaand aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag komt u op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. U wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis. 

Het opnameformulier wordt bij voorkeur per mail doorgestuurd naar opname@inkendaal.be.

Onze opnamedienst is bereikbaar voor alle verdere informatie op het nummer 02 531 51 12 en dit van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur (middagpauze kan variëren tussen 12 en 13 uur).

Download het opnameformulier

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via dit opnameformulier.

Download checklist benodigdheden voor uw opname in Inkendaal

Deze checklist biedt een overzicht van de verschillende benodigdheden  die u kan voorzien in functie van uw opname

Opnameverklaring

Elk ziekenhuis is verplicht de patiënten (of hun vertegenwoordiger) een verklaring te laten ondertekenen dat zij vooraf kennis namen van de kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Deze opnameverklaring is opgesteld volgens een voorgeschreven model en wordt ingevuld en ondertekend in 2 exemplaren, één exemplaar voor de patiënt, en één exemplaar voor het ziekenhuis. De opnameverklaring en de toelichting ervan betreft de mogelijke supplementen en persoonlijke bijdragen in de verblijfskosten, de farmaceutische kosten, de erelonen, en informatie over andere diverse kosten die kunnen aangerekend worden.

Inkendaal hecht veel belang aan de betaalbaarheid van de zorg.

 • Alle artsen werken aan verbintenistarieven. Dit zijn vaste basisbedragen volgens de geldende RIZIV-reglementering.
 • Indien u kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief verblijft), mag het ziekenhuis kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen.
Opnameverklaring
Toelichting opnameverklaring
Kamerkeuze

Afhankelijk van de beschikbaarheid op de verpleegeenheid waar u wordt opgenomen, kan u verblijven in een:

 • Eenpersoonskamer
 • Tweepersoonskamer
 • Gemeenschappelijke kamer

Het onthaal zal u vragen naar uw keuze, en de verpleegeenheid zal hiermee in de mate van het mogelijke rekening houden. Op bepaalde afdelingen is er slechts een beperkte beschikbaarheid van eenpersoonskamers en wordt er bij toewijzing rekening gehouden met de medische toestand van de patiënt. Indien u kiest voor een eenpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend per verpleegdag. De kamerkeuze kan te allen tijde gewijzigd worden. Hiervoor wendt u zich tot de hoofdverpleegkundige.

Rooming-in

Inkendaal hecht veel belang aan het goede verloop van een opname. Daarom onderschrijven we het Handvest van de Rechten van de Gehospitaliseerde Kinderen. Dit impliceert dat ouders of een gemachtigd familielid het recht hebben om in te slapen bij hun gehospitaliseerd kind, op dienst 500. Telkens wordt de rooming-in beperkt tot 1 persoon
Doordat sommige van onze revalidanten langdurig worden opgevolgd, kan rooming-in ook uitzonderlijk van toepassing zijn voor +18-jarigen binnen een bepaald revalidatietraject. Dit is van toepassing op onze dienst 200.

Door de grote aanwezigheid van het coronavirus in ons land, voorzien wij extra preventieve maatregelen in de strijd tegen COVID-19. Dit doen we voor de veiligheid van de revalidanten, de medewerkers en van u zelf. Indien u gebruik maakt van rooming-in, dan blijft bij voorkeur steeds dezelfde ouder overnachten. De ouder/ mantelzorger die blijft slapen, verklaard akkoord te gaan met ons testbeleid bij rooming-in. U vindt het testbeleid en de richtlijnen bij rooming-in hieronder.

Lees in deze folder de praktische informatie en kost van rooming-in.
Lees hier meer over het testbeleid en de richtlijnen bij rooming-in.
Politique de testing (COVID-19) et directives lors du rooming-in
Gegevens en documenten
voor uw inschrijving
 • Identiteitskaart (EID – Elektronische Identiteitskaart)
 • Voor kinderen: Kids ID, of, indien u nog geen Kids ID heeft, de EID van de titularis of een vignet van de mutualiteit
 • Telefoonnummer van familie of een contactpersoon
 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van uw huisarts en van eventueel al ingeschakelde thuiszorgdiensten
 • Heeft u een hospitalisatieverzekering: breng de documenten mee (bevestigingsbrief, verzekeringskaartje, enz.)
 • Bent u aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee het revalidatieziekenhuis een overeenkomst heeft (DKV, Van Breda en AXA/AG)? Dan doen wij voor DKV de aangifte zelf op vertoon van uw DKV-kaart. Voor Van Breda en AXA/AG dient de patiënt zelf binnen de 5 werkdagen een aangifte te doen. Enkel op vertoon van een schriftelijk akkoord kunnen wij de facturen doorsturen.
bij een arbeidsongeval - geen tussenkomst ziekenfonds
 • Naam en adres van de werkgever
 • Datum arbeidsongeval
 • Contactpersoon en adres van de verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen
 • Nummer van de verzekeringspolis en dossiernummer
 • Opgelet: Enkel op voorwaarde dat uw arbeidsongeval reeds erkend werd door de verzekering,  dient u deze gegevens  te bezorgen aan de opnamedienst van het ziekenhuis en dit binnen de 5 werkdagen na uw opname
voor een buitenlandse of Europese patiënt (werkzaam bij de Europese Commissie)
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • Formulier S2 of andere geldige garantieverklaring
voor uw behandelingen
 • Radiografieën van de laatste hospitalisatieperiode
 • Uitslagen van vorige onderzoeken
 • Lijst van de geneesmiddelen die u gebruikt
 • Verwijsbrief van uw (huis)arts
 • Eventuele richtlijnen van uw dieet
Heeft u een vraag over uw opname?

Contacteer de opnamedienst.