U bevindt zich hier: Patient  >  Ambulante revalidatie  >  Volwassenen

Volwassenen

De ambulante revalidatie voor volwassenen is opgestart vanuit de filosofie dat de revalidatie bij neurologische of motorische aandoeningen ten allen tijde als doel heeft de revalidant met zijn specifieke beperkingen te re-integreren in de samenleving.

De kernvraag in de ambulante revalidatie is daarom steeds "Hoe kan de patiënt met zijn mogelijkheden en beperkingen actief deel kan nemen aan de maatschappij?". Actief deel uitmaken van het gezinsleven, opnemen van sociale activiteiten (verenigingen, sportclubs, e.a.), al dan niet aangepaste arbeidsre-integratie, hobby’s en andere zinvolle dagbesteding, enz. Om die reden is het van cruciaal belang om vanuit de concrete thuissituatie en sociale context de revalidant te revalideren. De revalidatie gebeurt in nauw overleg met de revalidant en familie waarbij concrete doelstellingen worden vooropgesteld. De inbreng van de revalidant en de feedback vanuit de thuisomgeving is hierin essentieel.

Bij sommige doelgroepen, voornamelijk progressief evoluerende aandoeningen zoals de Ziekte van Parkinson, Multiple sclerose, ea, is ambulante revalidatie noodzakelijk om de revalidant zo lang als mogelijk in de thuissituatie en het gezinsleven te kunnen laten functioneren. Maximaal behoud van functioneren, aanpassing woonomgeving zo nodig, psychologische begeleiding, mantelzorg, enz. zorgen ervoor dat deze patiëntengroep maximaal in de thuissituatie kan blijven functioneren.

Doelgroepen

De ambulante revalidatie voor volwassenen richt zich tot volgende doelgroepen:

  • Centraal neurologische aandoeningen: beroerte (CVA), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Ziekte van Parkinson, Ataxie, Multiple sclerose, ruggemergletsels, enz.
  • Perifeer neurologische aandoeningen (zenuw- letsel, polyneuropathie, enz.)
  • Neuromusculaire aandoeningen
  • Complexe orthopedische problemen (amputaties, polytrauma, prothese-revalidatie)

Men komt in aanmerking voor ambulante revalidatie als men ten gevolge van een van bovenstaande aandoeningen nood heeft aan multidisciplinaire revalidatie. Monotherapieën behoren niet tot het medisch beleidsplan van het ziekenhuis en worden doorverwezen naar therapeuten in de thuissituatie.

Revalidatieteam en therapieën

Gedurende uw revalidatie wordt u begeleid door een multidisciplinair team met als doel het streven naar een zo maximaal mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid, dit volgens de mogelijkheden van de patiënt. Er wordt binnen het team een therapieprogramma opgesteld dat is aangepast aan de individuele noden.

Het multidisciplinair revalidatieteam bestaat uit een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog, een conductieve pedagoog, een diëtiste en  een maatschappelijk werker. Zij worden bijgestaan door een hoofdverpleegkundige en een hoofdtherapeut en staan onder leiding van een revalidatiearts.

Therapeutisch aanbod
Multidisciplinair team VAPH
Aanmelden

Wenst u een aanvraag voor ambulante revalidatie op te starten, dan dient u een aanvraag formulier in te vullen en te bezorgen aan de opnamedienst. Vervolgens wordt er een consultatie bij de verantwoordelijke arts ingepland. Bij gunstig advies wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de start van de ambulante revalidatie.

Het aanvraagformulier kan u hieronder downloaden.

Aanvraagformulier Ambulante Revalidatie Volwassenen