U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Kwaliteitsmetingen

Kwaliteitsmetingen

Kwaliteitsindicatoren VIKZ en interne kwaliteitsindicatoren

Revalidatieziekenhuis Inkendaal neemt deel aan de ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

VIKZ staat voor Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg en is een initiatief dat werd opgestart door de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partner).

De meting gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren die ons toelaten om een welbepaald onderdeel van de kwaliteit in een ziekenhuis te meten en uit te drukken in een score. Deze resultaten laten ons toe om te vergelijken met andere ziekenhuizen, ons eigen ziekenhuis te evalueren en bij te sturen waar nodig.  Het doel van deze indicatoren is om de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart te brengen en te verbeteren. De website zorgkwaliteit biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken.

Naast de indicatoren van het VIKZ, meten we intern ook een aantal revalidatie specifieke kwaliteitsindicatoren op.

“Kwaliteit is niet vrijblijvend in ambitie of intentie maar moet aantoonbaar zijn in resultaten

Inkendaal doet mee aan volgende indicatoren:

Ziekenhuisbreed
 • Patiëntidentificatie
 • Handhygiëne
 • Druk en schuifletsels

In 2021 -2022 namen we tevens deel aan de (tijdelijke) indicator Vaccinatiegraad COVID-19 

Patiëntervaringen
 • Patiënttevredenheid – Vlaamse Patiënten Peiling verblijfsopname volwassenen 
 • Patiënttevredenheid - Vlaamse peiling pediatrie voor ouders
 • Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite
Lees er meer over op de website van Zorgkwaliteit.
Patiëntidentificatie

Veilige zorg en patiëntidentificatie gaan hand in hand.

Bij uw opname of start van de revalidatie op de dienst krijgt u een identificatiebandje of -badge. Op dit bandje of deze badge staan onder meer uw naam, voornaam en geboortedatum. Kijk deze gegevens zeker na en meld fouten onmiddellijk. Dit bandje/badge maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent waardoor er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Het is belangrijk dat u dit identificatiebandje of badge draagt gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het toch zou loskomen of verloren gaan, meld dit zo snel mogelijk aan de verpleegkundige. Tijdens uw verblijf kan men ook meerdere keren vragen naar uw naam, voornaam en uw geboortedatum. De zorgverlener vergelijkt dan uw gegevens met de gegevens die hij/zij ter beschikking heeft voor de geplande zorg. Deze controle dient om elke vergissing uit te sluiten. Dit is in ons ziekenhuis een standaardprocedure die mee een veilige zorg garandeert. Er worden 2 maal per jaar ziekenhuisbrede controles uitgevoerd in ons ziekenhuis.

Resultaten Patiëntidentificatie - Hospitalisatie en ambulante patiënten
Handhygiëne en infectiepreventie

Infectiepreventie is van groot belang voor de patiëntveiligheid, met name om het doorgeven van kiemen te vermijden en de daarop volgende zorggerelateerde infectie te voorkomen. Aangezien onze handen het meest gebruikte zorginstrument zijn, is een goede handhygiëne van belang. Daarom willen wij niet alleen alle medewerkers, maar ook de patiënten en de bezoekers duidelijk maken waar het over gaat en wat we er zelf aan kunnen doen.

Om de overdracht van kiemen te voorkomen bij patiëntencontact passen de medewerkers van Inkendaal de standaard voorzorgsmaatregelen toe. Dit doen ze door op de correcte manier handhygiëne uit te voeren en persoonlijke beschermende middelen (handschoenen, schort of masker) te dragen, indien nodig.

Elke zorgverstrekker wordt opgeleid om de basisvereisten en de 5 indicaties voor handhygiëne toe te passen in de praktijk. 

De basisvereisten voor handhygiëne
 • Geen ringen
 • Geen polshorloge of armbanden
 • Geen nagellak, gelnagels, vuile nagels of lange nagels
 • Korte mouwen
De Indicaties voor handhygiëne
 • Voor patiëntencontact
 • Na patiëntencontact
 • Voor zuivere zorg
 • Na handschoengebruik of blootstelling lichaamsvochten
 • Na contact patiëntmateriaal of omgeving

Binnen Inkendaal wordt ernaar gestreefd om patiënten met probleemkiemen (multiresistente) niet te isoleren, maar te laten revalideren mits toepassing van bijkomende voorzorgsmaatregelen (aan de hand van een gekleurde signaalkaart aan het hoofdeinde van het bed wordt gespecifieerd welke bijzondere maatregelen vereist zijn).

Zowel de patiënt als zijn familie wordt door de behandelend arts en indien gewenst door het team ziekenhuishygiëne geïnformeerd over deze kiem, de ingestelde maatregelen en de te nemen maatregelen door de patiënt zelf en zijn familie voor de bescherming van medepatiënten en het voorkomen van een epidemie. Er wordt ook een informatiefolder ter beschikking gesteld voor de patiënt en zijn familie.

Het team ziekenhuishygiëne en de referentiepersonen nemen tal van initiatieven om de aandacht te vestigen op het belang van infectiepreventie. Ze organiseren binnen de ziekenhuismuren de Werelddag Handhygiëne, geven algemene en  gerichte opleidingen, zorgen voor posters, infomateriaal en zoveel meer.

Resultaten Basisvereisten handhygiëne - Hospitalisatie en ambulante zorg
Resultaten enquête Infectiepreventie - werelddag handhygiëne
Resultaten patiëntenbevraging Handhygiëne "stem van de patiënt" - 2023
Decubitus - Druk en schuifletsels

Het voorkomen van de aanwezigheid van doorligwonden of decubituswonden wordt internationaal gezien als een wezenlijk element van kwaliteitsvolle zorg. Decubituswonden zijn niet alleen pijnlijk en onaangenaam voor de patiënt. Ze vertragen ook zijn herstel, genezing en revalidatieproces en leiden tot verminderde kwaliteit van leven.

Inkendaal heeft een aangepast protocol ter voorkoming en bestrijding van decubituswonden en zal standaard bij opname via een gevalideerde schaal nakijken of de revalidant een risico heeft om doorligwonden te ontwikkelen. Afhankelijk van de risico schaal worden er preventieve maatregelen ingesteld. 

Resultaten - Druk en schuifletsels- decubitus
Patiënttevredenheid

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) nodigt ziekenhuizen uit om hun patiënten bij ontslag te bevragen over hun ervaringen in het ziekenhuis. Twee keer per jaar wordt er op hetzelfde moment in alle ziekenhuizen een enquête verdeeld. Deze resultaten worden vergeleken met andere ziekenhuizen.

Naast deze meting van het VPP doet Inkendaal nog een ruimere meting om de tevredenheid te bevragen bij alle patiënten. Naast deze patiënttevredenheidsvragenlijst zit in onze onthaalbrochure ook een beoordelingsformulier dat de patiënten mogen invullen. Bijkomend voert de dienst kwaliteit gesprekken met patiënten over hun tevredenheid.

Inkendaal doet mee aan de tevredenheidsmeting voor volgende doelgroepen:

 • gehospitaliseerde patiënten (VPP)
 • ambulante volwassenen
 • ambulante kinderen
 • consultaties en onderzoeken in de polikliniek
Download ons dashboard patiënttevredenheid - gehospitaliseerd
Download ons dashboard patiënttevredenheid - ambulante volwassenen
Download ons dashboard Patiënttevredenheid - Partiële Daghospitalisatie (Ziekenhuisschool)
Heeft u een klacht, een suggestie of wenst u een incident te melden?

Contacteer de ombudsdienst van Inkendaal.

Ziekenhuiswebsite

Patiëntgerichtheid is één van de acht kenmerken van een kwaliteitsvolle zorg (Institute of Medicine, 2001). Daarnaast hebben patiënten recht op kwaliteitsvolle informatie. Internetgebruik speelt bovendien een steeds grotere rol in het leven van patiënten en neemt ook in de gezondheidszorg een steeds belangrijkere plaats in (Fox, 2013, FOD Economie, 2012). Het aanbieden van een degelijke, gebruiksvriendelijke website met kwaliteitsvolle, relevante informatie en toepassingen heeft een groot aantal voordelen voor zowel zorginstellingen en -verstrekkers als voor patiënten en hun omgeving.

Resultaten indicator ziekenhuiswebsite
 • 2017: 82,9%
 • 2018: 84,7%
 • 2019 - 2020: geen meting (gezien Covid-19)
 • 2021: 79%
Interne Audits

In het continue streven naar een kwaliteitsvolle en veilige zorg worden er regelmatig interne en externe audits uitgevoerd in onze instelling.

De geformuleerde aanbevelingen leiden tot een actieplan en trimestrieel wordt er terugkoppeling gegeven aan het directieteam.

Het is dus mogelijk dat een interne of externe auditor je patiëntendossier inkijkt. Alle auditoren hebben een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten over alle informatie die zij tijdens het uitvoeren van een audit vernemen. Indien je bezwaren hebt tegen het feit dat een auditor jouw patiëntgegevens en/of -dossier inkijkt in het kader van een audit dan respecteren wij dit. In dat geval verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar je verblijft.

Hebt u nog vragen over deze kwaliteitsindicatoren of onze interne audits? Contacteer onze dienst Kwaliteit.