U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheidscultuur

Wij hechten enorm veel belang aan een veiligheidscultuur binnen ons revalidatieziekenhuis, zowel voor onze patiënten als voor onze medewerkers. In 2014 startte Inkendaal met een geïnformatiseerd meld- en leersysteem. Onze medewerkers worden ook gestimuleerd om incidenten of bijna-incidenten (bv. valpartijen, medicatiefouten, enz.) te melden zodat structurele en organisatorische verbetermaatregelen kunnen genomen worden.

Wat is een (medisch) incident?

Een (medisch) incident of ongeval is een gebeurtenis, buiten ieders wil, die schade heeft aangebracht of zou kunnen brengen aan de patiënt. Dit kan als gevolg van een onderzoek of een bepaalde medische handeling. Het is een medische fout of ongewilde schade bij de patiënt. De patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaanden kunnen in deze gevallen een 'medische klacht' indienen.

Hoe kan je dit als patiënt melden?

 • meld een incident bij uw zorgverlener op de afdeling. De zorgverlener zal van dit incident een melding maken.
 • je kan een incident ook melden via de ombudsdienst

Het doel van incidentmeldingen en andere risicomanagement activiteiten is daarom niet om te komen tot nul risico’s, maar om schade of verlies te voorkomen/beperken. We trachten enerzijds de risico’s te reduceren door de oorzaken in kaart te brengen en anderzijds de gevolgen te beperken door gevaarlijke situaties tijdig te signaleren en waar mogelijk te corrigeren.

Een incidentmelding wordt verwerkt door de coördinator van de incidentmeldingen. Indien er analyse nodig is bij een incident, zal een expert de melding onderzoeken.

Er zijn momenteel verschillende experten opgeleid en aangesteld om incidenten te analyseren, aanbevelingen en verbeteracties (niveau van de patiënt, afdeling en/of ziekenhuisbreed) te formuleren. Bij deze analyses van incidenten proberen we ook zoveel mogelijk de betrokken patiënt te bevragen indien mogelijk.

Deze geanalyseerde incidentmeldingen worden maandelijks besproken op onze veiligheidscommissie. Naast het incident meld-en leersysteem organiseert Inkendaal ook de cultuurmeting bij haar medewerkers. Via een standaardvragenlijst wordt gepolst bij onze eigen zorgverleners hoe er wordt omgegaan met patiëntveiligheid. 

Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie binnen Inkendaal is multidisciplinair samengesteld, alle afdelingen en diensten zijn vertegenwoordigd om maximaal draagvlak te garanderen. De commissie komt maandelijks samen en buigt zich over belangrijke veiligheidsitems:

 • Monitoren van de incidenten door trimestriële rapportage
 • Valideren van verbeteracties
 • Aanpassen of opmaken van veiligheidsprocedures
 • Opmaken van de checklist en planning voor interne veiligheidsrondes
 • Organiseren van de week van de patiëntveiligheid in november
Communicatiebeleid na een patiëntveiligheidsincident

Veiligheid is een kernaspect van kwaliteitsvolle zorg waar de patiënt namens de wet op de patiëntenrechten recht op heeft. Daarnaast heeft  een patiënt ook recht op het ontvangen van informatie en dit dus ook bij een incident.

Inkendaal heeft een uitgeschreven beleid rond communicatie bij patiëntincidenten met schade/gevolgen.

 • Bij alle incidenten met matige, ernstige schade of overlijden moet er altijd contact opgenomen worden met de patiënt en/of familie. Het is de rol van de arts om contact op te nemen.
 • Bij incidenten met lichte schade bij wilsonbekwame volwassenen of minderjarige patiënten wordt er ook contact opgenomen met de patiënt en/of familie door de betrokken zorgverlener.
Patiëntveiligheid

"In oktober - november organiseren we jaarlijks de  patiëntveiligheidsweken. In 2023 besloten we er een heuse KRACHTtoer van patiëntveiligheid van te maken.

Gedurende deze periode dompelen we onze medewerkers onder in een aantal thema's rond veiligheid en kwaliteitsvolle zorg. Een boeiend programma met workshops/ trainingen, een heus veiligheids- en beleefparcours en de kwaliteitsbabbels waar medewerkers waardevolle input kunnen geven voor nog beter zorg. 

Onze medewerkers namen enthousiast deel aan:

 • FlaQuM Wa's da Tour
 • Een veiligheidsparcours waarbij ze ondergedompeld worden in o.a. medicatie, Kiemvrije handen, Hackerstation, Q stop, Wond-erlijke momenten…
 • Veiligheidsstations:  AED, een tafeloefening “wat te doen bij brand”, Training acute noodsituaties, Panic room…
 • Een beleefparcours

Op naar een nieuwe topeditie in 2024!

Download de poster
Veiligheidsrondes

Om onze eigen werking steeds te verbeteren en de externe audit verder voor te bereiden, vinden er op geregelde basis interne audits en veiligheidsrondes plaats.

Veiligheidsrondes hebben tot doel medewerkers bewust te maken van het belang van veiligheid op de werkvloer en het herkennen van risicovolle situaties op de afdeling voor patiënt en medewerker.  Het nakijken en toetsen van gemaakte afspraken is een belangrijk onderdeel binnen ons kwaliteitssysteem. De veiligheidsrondes worden regelmatig gelopen door leidinggevenden of de stuurgroep van de zorgafdelingen. Ook directieleden en leden van de veiligheidscommissie nemen minstens 1 maal per jaar deel aan deze rondes.

Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgesteld en klimmen we hogerop de kwaliteits- en veiligheidsladder.

Gehospitaliseerde (D100 - D500) en ambulante diensten (PDH, PDH Jongeren en D700)

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Stuurgroep, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Medisch technische dienst (MTD) - polikliniek

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Stuurgroep, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Centrum voor bewegingsanalyse

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Apotheek

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Fitnessruimte

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Hydro

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Hippo

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Therapeutische keuken

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Stimulatieruimte

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Therapeutisch appartement

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Keuken + dieetkeuken/stock

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Drinkfonteinen en koelkasten

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Sporthal

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Leden van de werkgroep sport van Inkendaal

Lees meer over de ombudsdienst.