Samenwerkingsovereenkomsten

Inkendaal werkt als ziekenhuis samen met verschillende instanties, zorginstellingen & patiëntenverenigingen.

Samenwerkingsakkoord tussen UZ Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Een structurele en duurzame samenwerking tussen UZ Brussel en RZH Inkendaal afgesloten op 15.10.2019 voor onbepaalde duur na proefperiode van één jaar met als doel een taakverdeling en complementariteit tussen beide ziekenhuizen te realiseren;

-    samenwerking toegespitst op de revalidatie en alle daarbij betrokken specialismen, met hoogwaardige en geïntegreerde revalidatietrajecten voor kinderen en volwassenen,

-    samenwerking tussen UZ Brussel en RZH Inkendaal, en met ziekenhuizen zowel binnen als buiten het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, gericht op instandhouding en versterking van een tweedelijnscentrum en een supraregionaal derdelijns-referentiecentrum voor revalidatie.

Functionele binding tussen Inkendaal en UZ Brussel

In toepassing van het KB van 12.10.1993 betreffende de normen die door de ziekenhuizen moeten worden nageleefd, in het bijzonder de Sp-diensten, werd een overeenkomst afgesloten voor functionele binding tussen ZH Inkendaal (De Bijtjes) en het UZ Brussel. Het betreft een overeenkomst die voorziet dat patiënten van ZH Inkendaal op vraag van de geneesheren van Inkendaal kunnen opgenomen worden op de reanimatiediensten van het UZ Brussel.

Overeenkomst betreffende klinische biologie

Een "overeenkomst betreffende de technische medische prestaties m.b.t. laboratorium onderzoeken" werd afgesloten met het UZ Brussel.

Ademhalingsondersteuning thuis (AOT)

Samenwerkingsovereenkomst tussen Inkendaal en UZ Brussel voor opname van patiënten AOT op de spoeddienst en/of intensieve zorg.

Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen UZ Brussel en ZH Inkendaal in het kader van de RIZIV-conventie NMRC (identificatienummer 7.89.201.88).
 • Samenwerkingsprotocol tussen het NMRC en Taxi Hendriks m.b.t. vervoer van rolstoelafhankelijke patiënten van het NMRC van en naar het centrum.
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen (RCA)

In het kader van de RIZIV-conventie m.b.t. het RCA (Identificatienummer 7.74.606.36) werden tussen UZ Brussel en ZH Inkendaal afgesloten:

 • een overeenkomst voor functionele binding UZ Brussel en ZH Inkendaal.
 • een overeenkomst voor terbeschikkingstelling door UZ Brussel van een coördinerend arts RCA.
Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP)

Samenwerkingsovereenkomst tussen ULB, UZ Brussel - ZH Inkendaal, en ULg in het kader van de RIZIV-conventie m.b.t. het I.U. Referentiecentrum CP (identificatienummer 7.89.505.75).

COS - diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen COS Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal m.b.t. de uitbesteding door COS Brussel aan Revalidatieziekenhuis Inkendaal van de activiteiten voor diagnostiek (multidisciplinaire testing) van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Project PVS - MRS

Het zorgnetwerk "expertisecentra voor patiënten in persisterend vegetatieve status of minimaal responsieve status (PVS/MRS)", door de FOD in 2004 opgestart als pilootproject en sinds 01.07.2007 structureel in de financiering opgenomen, telt op nationaal vlak 97 expertisebedden verspreid over de ziekenhuizen. Daarvan zijn 19 bedden toegewezen aan ZH Inkendaal, dat hiermee nationaal het grootste expertisecentrum is voor PVS / MRS.

Het zorgprogramma voor PVS/MRS-patiënten voorziet in een aangepast zorgnetwerk met:

 • erkende expertisecentra voor intensieve neurologische revalidatie
 • aangepaste chronische zorg (gespecialiseerde RVT, nursingtehuizen VAPH, thuiszorg)

De expertisecentra, waaronder ZH Inkendaal met 19 bedden, hebben een externe liaisonfunctie naar de longterm care m.b.t. de zorgcontinuïteit en opleiding, waarvoor samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten.

Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het project PVS:

 • Functionele samenwerkingsovereenkomsten met instellingen voor chronische zorg voor opvang van patiënten in (persisterend) neurovegetatieve status PNVS of (persisterend) minimaal responsieve status (P)MRS. Deze overeenkomsten betreffende de zorgcontinuïteit (samenwerking m.b.t. transfer van patiënt van ZH Inkendaal naar de instelling voor chronische zorg) en permanente opleiding voor de "mantelzorgteams" door het expertisecentrum (ZH Inkendaal).
 • Formele samenwerkingsovereenkomsten i.k.v. de externe liaisonfunctie voor patiënten in een persisterend neurovegetatieve status (PNVS) of minimaal responsieve status (MRS) werden afgesloten met:
 1. Woon- en zorgcentrum De Regenboog, 2070 Zwijndrecht
 2. Woon- en zorgcentrum Heilig Hart, 8500 Kortrijk
 3. Woon- en Zorghuis Ten Kerselaere, 2220 Heist-op-den-Berg
 4. Imelda vzw – Woon- en zorgcentrum Den Olm, 2820 Bonheiden
 5. RVT Ter Kameren, 1170 Brussel

In functie van de doorverwijzing van patiënten, wordt ook met andere instellingen samengewerkt op informele basis.

Samenwerkingsovereenkomst ZH Inkendaal & MPC Sint Franciscus vzw Roosdaal

Tussen ZH Inkendaal en de VAPH-instelling MPC Sint Franciscus te Roosdaal is er een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de partiële hospitalisatie kinderen.

Voor de niet-schoolgaande kinderen met een zware mentale en/of motorische handicap en nood aan geëigende medische en nursingondersteuning, is sinds 01.10.2004 op de campus van het ziekenhuis een Vlaams Fonds opvangstructuur “semi-internaat” voorzien.
't Hoekhuis functioneert autonoom, maar deelt een aantal logistieke functies met het ziekenhuis, dat ook medische ondersteuning kan bieden. In 2012 werd het aantal plaatsen uitgebreid van 10 naar 15.

Sinds 01.02.2007 hebben ZH Inkendaal en St Franciscus ook een samenwerkingsovereenkomst i.v.m. mobiele hulpmiddelen (zie 2.1.3.1 Riziv-conventies).

De aanvragen van patiënten van het MPC St-Franciscus worden doorverwezen naar ZH Inkendaal, dat het multidisciplinair functioneringsrapport opstelt.

Samenwerkingsovereenkomst met Reva-Tersig

Tussen REVA-Tersig (Lebbeke) en Revalidatieziekenhuis Inkendaal werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Reva Tersig organiseert een revalidatiecentrum met o.m. een dagzorgcentrum en een centrum voor kortverblijf voor patiënten met neurologische / locomotorische problemen (NAH, CVA, enz.). 
Voor ZH Inkendaal biedt de overeenkomst mogelijkheden voor de uitbouw van een netwerk voor opvolging van patiënten in de regio Dendermonde - Aalst en prioriteit voor nazorg van patiënten van ZH Inkendaal uit de regio Lebbeke. Anderzijds kan Reva-Tersig beroep doen op de expertise van ZH Inkendaal (gespecialiseerd advies, opname, …) voor patiënten vanuit Tersig. De samenwerkingsovereenkomst zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Samenwerkingsovereenkomst CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie)

Bij de staatshervorming werden de kwaliteitsvereisten voor CAR's verzwaard o.m. m.b.t. de medische aanwezigheid en zijn zij verplicht om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met gespecialiseerde centra. De samenwerkingsovereenkomsten betreffen enkel afspraken voor samenwerking en engagement voor onderlinge doorverwijzing.

Met twee partijen werd door Inkendaal een officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend:

 • Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Buggenhout - Zele vzw - NAH
 • CAR Horizon Geraardsbergen - NAH
Netwerk Palliatieve Zorg Vlaams-Brabant

Het palliatief supportteam van ZH Inkendaal, dat in 2003 werd uitgebouwd, is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde en participeert aan de maandelijkse overlegvergaderingen. Als effectief lid van de Algemene Vergadering vzw NPZ geniet Inkendaal ondersteuning door NPZ in opleiding en coaching van zijn medewerkers.

Steunpunt Expertise Netwerken (SEN) - NAH – VAPH

Voor het VAPH behoort de NAH-doelgroep, naast “gedragstoornissen” en “autisme” tot één van de prioritaire doelgroepen. Hiertoe werd in 2003 het Steunpunt Expertisenetwerken opgericht.

De SEN NAH wordt centraal gecoördineerd via een stuurgroep en ondersteunt de provinciale netwerken NAH. De voornaamste doelen van het SEN zijn: intersectorale samenwerking versterken, kennismanagement verder ontwikkelen, in kaart brengen van noden en behoeften, afstemming van vraag en aanbod, enz.

Gezien ZH Inkendaal eveneens investeert in opleiding, wetenschappelijk onderzoek en interdisciplinair overleg op verschillende beleidsniveaus en op die manier hoopt te kunnen bijdragen tot meer deskundigheid, kennisverwerving en projectontwikkeling voor de NAH-doelgroep werd geopteerd om de inspanningen op dit vlak te bundelen en de ervaring te delen.

In dit kader neemt ZH Inkendaal deel aan de werking van de SEN stuurgroep – cel NAH in de rol van expertfunctie binnen het provinciaal samenwerkingsverband NAH Vlaams-Brabant en Brussel.

Regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg Vlaams-Brabant

In het kader van het zorgregiebesluit (30.09.2005), werd in 2006 het Provinciaal Overleg Gehandicaptenzorg opgericht. Dit orgaan wordt het overkoepelende ROG van de huidige regionale overlegplatformen in Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde, Brussel en Leuven).

De opdracht van het ROG omvat o.m. het uitwerken en uitvoeren van de zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling en zorgafstemming i.k.v. het Vlaams Fonds.

In de Raad van Bestuur van het PROG zijn 5 mandaten toegewezen aan de verwijzers, waarvan 1 werd toegekend aan Ziekenhuis Inkendaal.

Samenwerkingsovereenkomst Ziekenhuis – Thuiszorg

Inkendaal sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Brussels Overlegplatform Thuiszorg en de SIT's (samenwerkingsinitiatieven thuiszorg) Vlaams-Brabant.

Hersenletsel Liga (vroeger NAH Liga vzw)

Deze belangenvereniging voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening heeft sinds eind 2010 haar maatschappelijke zetel in Revalidatieziekenhuis Inkendaal gevestigd. De link tussen de vereniging en ons ziekenhuis werd als zeer belangrijk ervaren i.k.v. de zorg rond de NAH-patiënt. De vzw Vlaamse Liga NAH bundelt sindsdien ook de krachten van de Vereniging Coma België en de Koepel NAH.

ESF

Revalidatieziekenhuis Inkendaal ontvangt financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het project Anders Organiseren. Met dit project wil Inkendaal de eerste stappen zetten naar een patiëntgerichte serviceline organisatie. We willen evolueren naar transdisciplinaire teams met focus op patiëntzorg en ondersteund door optimale zorg ondersteunende processen. 

Cliniclowns

Revalidatieziekenhuis Inkendaal kan op de regelmatige komst van de Cliniclowns rekenen voor animatie op de kinderverpleegeenheid D500.