Palliatieve zorg en euthanasie

Soms is genezing of revalidatie niet meer mogelijk en staan het team, de revalidant en zijn familie machteloos tegenover een aandoening die negatief evolueert. Ook in gesprekken rond levenseinde en waardig sterven, streven wij naar een individuele benadering van de patiënt. We trachten binnen Inkendaal een openheid te creëren die de patiënt de ruimte moet geven waardig sterven in alle – voor hem belangrijke – facetten te bespreken en te beleven.

Palliatieve zorg in Inkendaal

De weg naar palliatieve zorg, palliatieve sedatie of euthanasie wordt op een warmmenselijke en betrokken manier, samen met de patiënt en diens familie gegaan. Bij een keuze voor palliatieve zorg streven we ernaar het lijden zo veel mogelijk te verlichten door fysieke pijn te behandelen en door ruim aandacht te hebben voor psychosociale en spirituele noden.

Ook niet behandelen of het stopzetten van behandeling kan een keuze tot waardig sterven zijn. Mensen die over een negatieve wilsverklaring beschikken mogen het bestaan van dit document steeds kenbaar maken aan hun behandelend arts.  Als een revalidant niet in staat is zich zelf uit te drukken, vragen wij de familie ons op de hoogte te brengen van het bestaan van dit document.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal beschikt over een palliatief supportteam waarop beroep kan gedaan worden bij palliatieve zorg of comfortzorg.

Het Palliatief support team (PST) valt onder de leiding van Dr. Chris Truyers en Patty Bauwens.

Euthanasie in Inkendaal

Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt. Euthanasie is wettelijk geregeld. Iedereen heeft het recht te kiezen voor het leven of voor de dood, voor zover voldaan aan de wettelijke bepalingen: “een medische uitzichtloze situatie met aanhoudend en ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk, veroorzaakt door een ernstige of ongeneeslijke ziekte of ongeval”.

Bij een keuze voor euthanasie (i.e. levensbeëindigend handelen door een arts op vraag van de patiënt) zal de wet op euthanasie op een zorgzame manier worden toegepast met respect voor de vraag van de revalidant en de vrijheid van de arts. Vaak zal het binnen de context van revalidatieziekenhuis Inkendaal gaan om een vraag tot euthanasie bij een niet terminale aandoening.  Dit impliceert dat er minstens een maand moet verlopen tussen het neerschrijven van de vraag en de effectieve uitvoering van de euthanasie.

Ethisch Comité Inkendaal
Voorzitter: Dr. Filip Geurs
Secretaris: Patty Bauwens

Contactgegevens voorzitter Ethisch Comité
Contactgegevens secretaris Ethisch Comité

Het palliatief supportteam heeft hiervoor, in samenwerking met het ethisch comité, een stappenplan uitgewerkt:

Stap 1: De vraag beluisteren en schriftelijk noteren in dossier (De vraag om euthanasie moet meerdere keren gesteld worden door de patiënt.)

Stap 2: Mogelijkheid tot inschakelen van palliatieve filters bekijken met patiënt

Stap 3: Besluitvorming samen met patiënt. De arts deelt de patiënt mee dat het behandelend team wordt ingelicht

Stap 4: Multidisciplinair teamoverleg: De euthanasievraag van de betrokken patiënt wordt meegedeeld. De arts beluistert de teamleden. Arts kan collegae en ethisch comité op de hoogte brengen.

Stap 5: Info over de wettelijk te volgen procedure en registratie.

Stap 6
→ Indien geen euthanasie. Zoeken naar een alternatieve oplossing (RVT, palliatieve eenheid, ander ziekenhuis, naar huis,…)
→Indien euthanasie. Uitvoering volgt.

Stap 7: Nazorg van het team en familie.