Palliatieve zorg en euthanasie

Soms is genezing of revalidatie niet meer mogelijk en staan het team, de revalidant en zijn familie machteloos tegenover een aandoening die negatief evolueert. Ook in gesprekken rond levenseinde en waardig sterven, streven wij naar een individuele benadering van de patiënt. We trachten binnen Inkendaal een openheid te creëren die de patiënt de ruimte moet geven waardig te sterven en alle – voor hem belangrijke – facetten te bespreken en te beleven.

Palliatieve zorg in Inkendaal

De weg naar palliatieve zorg, palliatieve sedatie of euthanasie wordt op een warmmenselijke en betrokken manier, samen met de patiënt en diens familie bewandeld. Bij een keuze voor palliatieve zorg streven we ernaar het lijden zoveel mogelijk te verlichten door fysieke pijn te behandelen en door ruim aandacht te hebben voor psychosociale en spirituele noden.

Ook niet behandelen of het stopzetten van behandeling kan een keuze tot waardig sterven zijn. Mensen die over een negatieve wilsverklaring beschikken, mogen het bestaan van dit document (zie formulier op de website LEIF) steeds kenbaar maken aan hun behandelend arts. Als een revalidant niet in staat is zich zelf uit te drukken, vragen wij de familie ons op de hoogte te brengen van het bestaan van dit document.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal beschikt over een palliatief supportteam (PST) waarop beroep kan gedaan worden bij palliatieve zorg of comfortzorg.

  • Het PST team heeft in de eerste plaats een coachende en ondersteunende rol ten aanzien van het behandelend team van de revalidant, gezien zij samen een band opgebouwd hebben.
  • De inbreng van het PST naar het team kan zowel gaan over zeer praktische zaken aangaande het comfort van de revalidant als over emotionele ondersteuning van het behandelende team.
Download hier het formulier 'negatieve wilsverklaring'.
Euthanasie in Inkendaal

Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt. Euthanasie is wettelijk geregeld. Iedereen heeft het recht te kiezen voor het leven of voor de dood, voor zover voldaan aan de wettelijke bepalingen: “een medische uitzichtloze situatie met aanhoudend en ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk, veroorzaakt door een ernstige of ongeneeslijke ziekte of ongeval”.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal eerbiedigt ieders overtuiging. Wanneer een revalidant tijdens zijn verblijf in revalidatieziekenhuis Inkendaal een vraag tot euthanasie verwoordt (i.e. levensbeëindigend handelen door een arts op vraag van de patiënt) wordt deze vraag zeker beluisterd. Bij het uitdiepen van deze vraag zal de wet op euthanasie op een zorgzame manier worden toegepast met respect voor de vraag van de revalidant én de vrijheid van de arts. Vaak zal het binnen de context van revalidatieziekenhuis Inkendaal gaan om een vraag tot euthanasie bij een “niet terminale” aandoening. Dit impliceert dat er minstens een maand moet verlopen tussen het neerschrijven van de vraag en de effectieve uitvoering van de euthanasie.

Heeft u  vragen met betrekking tot euthanasie of wil u meer weten rond dit thema? U kan dit aanhalen bij de psycholoog van de afdeling of de behandelend arts.

Het is belangrijk mee te nemen dat een vraag om euthanasie te krijgen dient gesteld te worden aan een arts. Pas na het duidelijk stellen van deze vraag aan een arts kan de procedure om over te gaan tot uitvoering van de euthanasie worden opgestart.

Ethisch Comité Inkendaal
Voorzitter: Dr. Filip Geurs
Secretaris: Patty Bauwens

Meer informatie: zie website LEIF

Download hier het formulier van wilsverklaring inzake euthanasie
Contactgegevens voorzitter Ethisch Comité
Contactgegevens secretaris Ethisch Comité

Het palliatief supportteam heeft hiervoor, in samenwerking met het ethisch comité, een stappenplan uitgewerkt:

Stap 1: De vraag beluisteren en schriftelijk noteren in het dossier (de vraag om euthanasie moet meerdere keren gesteld worden door de patiënt).

Stap 2: Met de patiënt de mogelijkheid tot inschakelen van palliatieve filters bekijken.

Stap 3: Besluitvorming samen met de patiënt. De arts deelt de patiënt mee dat het behandelend team wordt ingelicht.

Stap 4: Multidisciplinair teamoverleg: De euthanasievraag van de betrokken patiënt wordt meegedeeld. De arts beluistert de teamleden. De arts kan collegae en het ethisch comité op de hoogte brengen.

Stap 5: Info over de wettelijk te volgen procedure en registratie.

Stap 6:
→ Indien geen euthanasie. Zoeken naar een alternatieve oplossing (RVT, palliatieve eenheid, ander ziekenhuis, naar huis,…)
→Indien euthanasie. Uitvoering volgt.

Stap 7: Nazorg van het team en familie.